Historia da parroquia de San Xoán

San Xoán apóstolo e evanxelista

Xoán o Apóstolo é un dos discípulos máis destacados de Xesús de Nazaret, nativo de Galilea, irmán do Apóstolo Santiago o Maior e fillo de Zebedeo e María Salomé. Como outros apóstolos era pescador no mar de Galilea, onde a súa familia tiña unha facenda centrada na pesca, e posuía un certo rango social. Os irmáns Santiago e Juan deberon ter unha formación superior á media da vida xudía.

Enténdese así que Santiago, xunto a Xoán e Pedro, sexa un dos tres apóstolos predilectos de Cristo, como revela a súa presenza en momentos clave do Novo Testamento. A Igrexa católica, a ortodoxa e a anglicana, entre outras, celébrano en distintas festividades.

Moitos autores identificárono co discípulo a quen Xesús amaba, que coidou de María, nai de Xesús.

O aguia é probablemente o atributo máis coñecido de Xoán.

San Xoán Evanxelista

San Juan escultura

Historia da parroquia de San Xoán

A historia do campanario de San Xoán atópase vinculado á parroquia de San Xoán de Afora, que partía da catedral e abríase cara ás aforas. Esta parroquia creouse no século XI e desenvolveu a súa actividade na capela de San Xoán Apóstolo, unha das capelas románicas que formaban a cabeceira da catedral de Santiago de Compostela. Contaba cun campanario exento (separado da igrexa na que se realiza o culto) para poder indicar as misas sen que se confundisen coas da catedral, que era onde se atopaba a súa capela. Cando soaban as campás da catedral celebrábase misa no altar maior, e cando soaban as de San Xoán a misa era na súa capela.

Na Concordia de Antealtares, documento de 1077 (s. XI), indícase que o rei Alfonso II o Casto, mandou construír unha igrexa con tres altares, sendo o terceiro en honra de San Xoán Apóstolo. Situada á esquerda do altar do Salvador, no lado norte. Esta situación queda definitivamente establecida coa consagración do altar maior e das capelas no 1105 (s. XII).

Capela de San Xoán

  • Campanario San Xoan
  • Campanario San Xoan
  • Campanario San Xoan
  • Campanario San Xoan

Esta estrutura románica foi modificada para ampliar a capela na súa cabeceira nos séculos XVI e XVII.

En decembro de 1842, a Parroquia de San Xoán trasládase ao Mosteiro de San Martim Pinario, por quedar pequena a capela da catedral para o culto dos seus fregueses. En setembro de 1875, San Martim Pinario quixo expulsar á parroquia de San Xoán, pero non se fixo efectivo polas protestas dos seus fregueses. En febreiro de 1917 a parroquia traslada a pila bautismal e as campás a San Martim Pinario e abandona definitivamente a capela da Catedral.

As campás fúndense e fanse unhas novas, que son as que están na igrexa actual, no barrio de Vista Alegre.

Situación da capela de San Xoán na catedral

© Copyright - Todos los derechos reservados de imágenes y texto. Campanario de San Xoan. Powered by JLVBCoop